Hoppa till textinnehållet

Finansiell information

Kapitaltäckning

Häradssparbanken Mönsterås, 532800-6209, lämnar periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd. Föreskrifternas bestämmelser om tillsynskrav kompletterar Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

För sparbanken gäller enligt lag specifika minimikrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Därtill kan olika kapitalbuffertar tillkomma och sedan den 2:a augusti 2014 ska sparbanken utöver det tidigare kapitalkravet på 8 % även hålla en kapitalkonserveringsbuffert på 2,5 %. Sparbanken har därutöver en intern kapitalutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att sparbankens kapital även täcker andra risker i balansräkningen etc. upplysningarna nedan om kapitalkravet redovisar inte det internt bedömda kapitalbehovet. Sparbanken tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker och basmetod för beräkning av operativa risker.

Delårsrapport och Årsredovisningar

Delårsrapport 201806

Årsredovisningar

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

 

2018-09-30

Belopp

Kapitalbas, tkr

 

Kärnprimärkapital

311 686

Supplementärkapital

0

Total kapitalbas, tkr

311 686

    

 

Riskvägda exponeringsbelopp, tkr

 

Kreditrisker

1 490 686

Operativa risker enligt basmetoden

114 056

Totalt riskvägt belopp, tkr

1 604 742

   

 

Riskexponeringsbelopp, tkr

 

Exponeringar mot institut

39 930

Exponeringar mot företag

510 005

Exponeringar mot hushåll

598 160

Exponeringar säkrade genom panträtt i fastighet

273 917

Fallerande exponeringar

16 887

Exponeringar i form av säkerställda obligationer

4 167

Aktieexponeringar

36 815

Övriga poster

10 805

Summa riskexponeringsbelopp, tkr

1 490 686

   

 

Krav på kapitalbasens storlek

 

Kärnprimärkapitalrelation

4,50%

Primärkapitalrelation

6,00%

Total kapitalrelation

8,00%

Kapitalkonserveringsbuffert

2,50%

Kontracyklisk buffert

 

2,00%

Summa kapitalbaskrav

12,50%

  

 

Specifikation över buffertkrav

 

Kapitalkonserveringsbuffert, 2,50%

40 119

Kontracyklisk kapitalbuffert, 2,00%

31 896

Summa buffertkrav

72 015

  

  

Kapitalrelationer

  

Kärnprimärkapitalrelation

19,42%

Total kapitalrelation

19,42%

  

  

Bruttosoliditetsgrad

12,90%

 

Information om likviditetsrisk

Information om bankens likviditetspositioner redovisas kvartalsvis i enlighet med FFFS 2007:5

 

Häradssparbankens likviditetsreserv SEK, tkr

2018-09-30

Kassa och tillgodohavande i bank

157 876

Säkerställda obligationer

41 672

Värdepapper stat/kommun

136 564

Summa likviditetsreserv

336 115

  

  

Andra likviditetsskapande åtgärder

  

Swedbank aktier (marknadsvärde)

97 548

Övriga omsättningsbara värdepapper (marknadsvärderade)

141 394

Summa

238 942

Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder

575 057

  

  

Finansieringskällor, tkr

  

Inlåning svensk allmänhet

2 148 244

Svenska kommuner

39 341

Skulder till kreditinstitut

3 990

Summa

2 191 848

  

  

Övrig information

  

Balansomslutning, tkr

2 573 524

Inlåning från allmänheten, tkr

2 187 585

Utlåning till allmänheten, tkr

1 979 109

Kvot utlåning/inlåning

90,47%

Kvot likviditetsreserv/inlåning

15,36%