Sparbanksstämman är Häradssparbanken Mönsterås högsta beslutande organ, på vilken huvudmännens rätt att besluta i sparbankens angelägenheter utövas.
Styrelsen väljs av sparbanksstämman och har det yttersta ansvaret för företagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter. Den fastställer Häradssparbanken Mönsterås mål och strategier, interna regler för styrning och kontroll, tillsätter, utvärderar och entledigar VD samt ser till att informationsgivning präglas av öppenhet och är korrekt, relevant och tillförlitlig.

Häradssparbanken Mönsterås strävar efter att styrelsen såväl till sin helhet som individuellt, har
tillräckliga kunskaper, insikt, erfarenheter och lämplighet för att uppfylla kravet på styrelseledamöter. Häradssparbanken Mönsterås arbetar löpande med kompetensutveckling för VD, styrelseledamöter samt övrig personal.

Häradssparbanken Mönsterås löpande förvaltning sköts av VD, vilken är vald av styrelsen, enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Läs mer om styrelseledamöter, vd och arbetstagarrepresentanter

Styrelsen och VD verkar för att en god intern kontroll präglar organisationen och företagets verksamhet. Till sin hjälp med detta finns en compliancefunktion, som inte ingår i den operativa verksamheten, som ska tillse att lagar, förordningar, interna regler, samt god sed följs (regelefterlevnad). Compliancefunktionen är underställd VD och rapporterar direkt till styrelse, VD samt ledning avseende regelefterlevnaden. Det finns även en riskfunktion som sammanställer, analyserar och rapporterar operativa-, kredit- och finansiella risker och rapporterar iakttagelser direkt till styrelse och ledning. Riskfunktionen är underställd VD. Riskfunktionen ingår inte heller i den operativa verksamheten. Styrelsen utser funktionen för internrevision och denna är direkt underställd styrelsen. Internrevisionen är för närvarande utlagd till ett externt företag och är därmed helt separerad från bankens verksamhet som skall granskas och deltar inte i den operativa verksamheten.
Till sin hjälp i affärsveksamheten har VD en underställd bankledning. I denna ingår funktionerna administrativ chef, ekonomichef, företagsmarknadschef, privatmarknadschef, kreditchef, marknadschef och facklig personalrepresentant.