Aktiemarknaden

Sparbanken får ersättning av Swedbank för förmedling av köp eller försäljning av aktier, depåbevis, emissionsbevis, konvertibler, omvända konvertibler, aktieoptioner, aktieterminer, aktieindexoptioner, aktieindexterminer och warranter. Sparbanken får också ersättning för affärer som rör IPS sparande med placering i enskilda värdepapper. Ersättning utgår med ett belopp som motsvarar det courtage som anges på din avräkningsnota. Det förekommer också att ersättningen uppgår till ett belopp som endast motsvarar en del av courtaget. Du som kund betalar inget extra. Den ersättning Sparbanken får innebär således ingen ytterligare kostnad för dig. Sparbanken kan, i förekommande fall, ge provision till extern portföljförvaltare som lämnat en kundorder till Sparbanken för vidarebefordran till Swedbank. Inte heller i det fallet betalar du som kund något extra.

Fondandelar

Sparbanken får ersättning från Swedbank Robur Fonder AB (Robur) för förmedling av fondandelar. Ersättning utgår med ett belopp som beräknas som en procentandel av förvaltningsavgiften. I visst fall utgår ersättning även med en inköpsprovision beräknad som en procentandel av insatt belopp. Du som kund betalar dock endast avgift till Robur i form av en förvaltningsavgift. Den ersättning som Sparbanken får innebär således inte någon ytterligare kostnad för dig.

Fonder som förvaltas av annat fondbolag

Sparbanken får ersättning av andra fondbolag än Swedbank för förmedling av fonder. Ersättning utgår med ett belopp beräknad som en procentandel av förvaltningsavgiften. I visst fall utgår ersättning även med en inköpsprovision beräknad som en procentandel av insatt belopp. Du som kund betalar endast avgift till fondbolaget i form av en förvaltningsavgift. Den ersättning som Sparbanken får innebär således ingen ytterligare kostnad för dig.

Individuell pensionssparande i fonder

Sparbanken får ersättning av Swedbank för förmedling av individuellt pensionssparande i fonder. Den ersättning som Sparbanken får är densamma som angivits ovan för fondsparande hos Robur och andra fondbolag. Du som kund betalar dock inget extra. Den ersättning som Sparbanken får innebär således inte någon ytterligare kostnad för dig.


Strukturerade produkter

Sparbanken får ersättning av Swedbank m fl. för förmedling av strukturerade produkter t ex aktieindexobligationer, autocall och aktiekorgar som Swedbank m fl. emitterar. Ersättning utgår • dels med ett belopp som motsvarar det courtage du betalat och som framgår av avräkningsnota eller anmälningssedel. • dels som en inköpsprovision som beräknas som en procentandel av förmedlat belopp. Du som kund betalar dock inget extra. Den ersättning som Sparbanken får innebär således inte någon ytterligare kostnad för dig.

Premieobligationer

Sparbanken får ersättning av Swedbank för förmedling i samband med nyemission av premieobligationer. Ersättning utgår • dels som en provision för förmedling av nyemitterade premieobligationer • dels med ett belopp som motsvarar det courtage som anges på din avräkningsnota Du som kund betalar dock inget extra. Den ersättning Sparbanken får innebär således ingen ytterligare kostnad för dig.

Räntemarknaden

Sparbanken får ersättning av Swedbank för köp eller försäljning av obligationer, statsskuldväxlar, certifikat, ränteoptioner, ränteswappar, utställda caps och floors samt Forward Rate Agreements (FRA). Provisionen kan variera beroende på vilket värdepapper du köper eller säljer. Den kan uppgå till ett belopp som motsvarar det courtage som du betalat och som framgår av avräkningsnotan. Det kan också uppgå till ett belopp som motsvarar en viss räntemarginal. Du som kund betalar dock inget extra. Den ersättning Sparbanken får innebär således ingen ytterligare kostnad för dig.

Mer information

På begäran lämnar Sparbanken ut mer detaljerade uppgifter. Önskar du ytterligare information kan du då vända dig till Sparbankens funktion för regelefterlevnad (Compliance).