Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Finansiell information

Kapitaltäckning

Häradssparbanken Mönsterås, 532800-6209, lämnar periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd. Föreskrifternas bestämmelser om tillsynskrav kompletterar Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.


För sparbanken gäller enligt lag specifika minimikrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Därtill kan olika kapitalbuffertar tillkomma och sedan den 2:a augusti 2014 ska sparbanken utöver det tidigare kapitalkravet på 8 % även hålla en kapitalkonserveringsbuffert på 2,5 %. Sparbanken har därutöver en intern kapitalutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att sparbankens kapital även täcker andra risker i balansräkningen etc. upplysningarna nedan om kapitalkravet redovisar inte det internt bedömda kapitalbehovet. Sparbanken tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker och basmetod för beräkning av operativa risker.

2018-09-30

Belopp

Kapitalbas, tkr

Kärnprimärkapital

311 686

Supplementärkapital

0

Total kapitalbas, tkr

311 686

    

Riskvägda exponeringsbelopp, tkr

Kreditrisker

1 490 686

Operativa risker enligt basmetoden

114 056

Totalt riskvägt belopp, tkr

1 604 742

   

Riskexponeringsbelopp, tkr

Exponeringar mot institut

39 930

Exponeringar mot företag

510 005

Exponeringar mot hushåll

598 160

Exponeringar säkrade genom panträtt i fastighet

273 917

Fallerande exponeringar

16 887

Exponeringar i form av säkerställda obligationer

4 167

Aktieexponeringar

36 815

Övriga poster

10 805

Summa riskexponeringsbelopp, tkr

1 490 686

   

Krav på kapitalbasens storlek

Kärnprimärkapitalrelation

4,50%

Primärkapitalrelation

6,00%

Total kapitalrelation

8,00%

Kapitalkonserveringsbuffert

2,50%

Kontracyklisk buffert

2,00%

Summa kapitalbaskrav

12,50%

  

Specifikation över buffertkrav

Kapitalkonserveringsbuffert, 2,50%

40 119

Kontracyklisk kapitalbuffert, 2,00%

31 896

Summa buffertkrav

72 015

  

  

Kapitalrelationer

  

Kärnprimärkapitalrelation

19,42%

Total kapitalrelation

19,42%

  

  

Bruttosoliditetsgrad

12,90%

Information om likviditetsrisk

Information om bankens likviditetspositioner redovisas kvartalsvis i enlighet med FFFS 2007:5

Häradssparbankens likviditetsreserv SEK, tkr

2018-09-30

Kassa och tillgodohavande i bank

157 876

Säkerställda obligationer

41 672

Värdepapper stat/kommun

136 564

Summa likviditetsreserv

336 115

  

  

Andra likviditetsskapande åtgärder

  

Swedbank aktier (marknadsvärde)

97 548

Övriga omsättningsbara värdepapper (marknadsvärderade)

141 394

Summa

238 942

Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder

575 057

  

  

Finansieringskällor, tkr

  

Inlåning svensk allmänhet

2 148 244

Svenska kommuner

39 341

Skulder till kreditinstitut

3 990

Summa

2 191 848

  

  

Övrig information

  

Balansomslutning, tkr

2 573 524

Inlåning från allmänheten, tkr

2 187 585

Utlåning till allmänheten, tkr

1 979 109

Kvot utlåning/inlåning

90,47%

Kvot likviditetsreserv/inlåning

15,36%

Offentliggörande av information om det internt bedömda kapitalbehovet

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) offentliggör Häradssparbanken Mönsterås, 532800-6209, kvartalsvis information om det internt bedömda kapitalbehovet. Enligt föreskrifterna skall ett företag fyra gånger om året offentliggöra det internt bedömda kapitalbehovet som blivit resultatet av företagets interna process för bedömning av kapitalbehovet enligt 6 kap. 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller 8 kap. 4 § (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Belopp i tkr

  

2018-09-30

Kapitalbehov

Totalt kapitalbehov

-varav täcks med kärnprimärkapital

  

  

  

Kredit och motparsrisk

148 025

148 025

Varav koncentrationsrisk

21 810

21 810

Varav risker förknippade med exponeringen mot svenska bolån

21 913

21 913

  

  

  

Marknadsrisk

13 796

13 796

Varav ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret

13 796

13 796

  

  

  

Operativ risk

10 124

10 124

  

  

  

Övrigt

4 658

4 658

  

  

  

Summa

176 603

Stäng Skriv ut